dijous, 20 d’octubre de 2011

Moció al ple del Parlament sobre la situació dels serveis sanitaris públics

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris públics que es va presentar dimecres 19 d'Octubre al Ple del Parlament


Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Deixar sense efecte les retallades previstes en el sistema sanitari públic pel darrer trimestre de 2011 i elaborar durant novembre de 2011 un nou mapa de reordenació de les urgències i atenció continuada i del transport sanitari urgent i un nou Pla d’activitat necessària en totes les línies del sistema sanitari (atenció primària i serveis comunitaris, atenció hospitalària, serveis sociosanitaris i salut mental), consensuat amb el Consell de Direcció i de Salut del Servei Català de la Salut-Departament de Salut.

2. Presentar durant el mes de novembre de 2011 un mo¬del integral de llistes d’espera i temps de garantia de visites d’especialistes, proves diagnòstiques i de totes les intervencions quirúrgiques, que ha de permetre garantir un temps raonable de circuits de diagnòstic i inici de tractaments.

3. Presentar, durant la tramitació parlamentària del Pressupost de Salut per al 2012, l’Enquesta de Salut de Catalunya 2010, el Pla de Salut 2012-2014, l’actualització dels Plans Directors, i el calendari per estendre a tot el territori el sistema de finançament amb base territorial i capitativa, per tal de consolidar els serveis integrals i integrats, afavorint l’equitat i la sostenibilitat del sistema.

4. Garantir que abans de finalitzar el primer trimestre de 2012:

a) Es recuperi el model de Governança, gestió i participació del sistema sanitari, tant a nivell de Catalunya amb el Consell de Direcció i de Salut, com de les set regions sanitàries i dels sectors sanitaris a través dels Consells de Govern, Comissió de Proveïdors i Consells de Salut dels Governs Territorials de Salut.

b) S’elabori el Pla de prescripció de qualitat i eficiència del medicament i d’ordenació farmacèutica 2012-2020, en base a les recomanacions de la Mesa del Medicament.

c) S’estableixin les bases d’un nou model retributiu per metges, infermeres i professionals sanitaris, d’acord a les recomanacions efectuades pels Consells de la Professió Mèdica i Infermera.

d) Es desenvolupin íntegrament el Pla d’Innovació de l’Atenció Primària i Salut Comunitària a tot el territori català, el Pla de reordenació dels serveis terciaris o d’alta especialització a Catalunya i el Pla de reordenació de la Imatge Mèdica, per tal de fer un ús més adequat de la tecnologia de la imatge mèdica.

e) Es presenti el Pla Interdepartamental de Salut de Catalunya que preveu l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

5. Impulsar novament la recerca, la innovació i la trans¬ferència de coneixement al sector sanitari i econòmic del país a través del Pla Director de la Recerca i la Innovació, entre el Departament de Salut, el Departament d’Economia i Coneixement i el BioCat.

6. Promoure, abans de finals de l’any 2011, un Pacte per a la sostenibilitat, la qualitat i l’equitat del sistema sanitari a Catalunya basat en la transparència i el diàleg amb tots els agents implicats, i establir un full de ruta per buscar un gran Acord sobre sanitat a l’Estat.

Cap comentari: